Cơ cấu tổ chức

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

1. Ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch

2. Ông Chu Đức Khải - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

3. Ông Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch